ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայաստանի Հանրապետության հողային իրավունք (իրավական ակտերի ժողովածու)
Ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., Եր., 2014, 588 էջ
Academic Books | Law