ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մարդու իրավունքներ
Ուսումնական ձեռնարկ, երրորդ լրամշակված հրատարակություն, (խմբագիր` իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Ն.Ա.Այվազյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014թ., 560 էջ
Academic Books | Law