ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մոլեկուլային ֆիզիկա
Ուս. ձեռնարկ: 2-րդ վերամշակված հրատարակություն: Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 332 էջ

ISBN 978-5-8084-1847-9

Ձեռնարկում հիմնականում շարադրված են մոլեկուլային ֆիզիկայի այն հարցերը, որոնք նախատեսված են ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետներում այդ դասընթացի դասավանդման ավանդական ծրագրերում:

Ձեռնարկի կառուցվածքը թույլ է տալիս այն օգտագործել նաև ԵՊՀ այլ բնագիտական ֆակուլտետներում և հանրապետության մյուս բուհերում:

Academic Books | Physics