ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայ դեռահասի արժեհամակարգի փոխակերպումները էլեկտրոնային լրատվամիջոցների ազդեցությամբ
Ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 80 էջ

ISBN 978-5-8084-1866-0

Ձեռնարկն էլեկտրոնային մեդիայի ազդեցությամբ հայ դեռահասի արժեհամակարգային փոխակերպումների ուսումնասիրություն է, որը բացահայտում է դեռահասի արժեքների ձևավորման, սոցիալական վարքի
դրսևորումների ընթացքն ու շարժառիթները, առանձին լրատվամիջոցների ազդեցության չափաբաժինը:

Նախատեսված է ուսանողության, մեդիաազդեցության խնդիրներով զբաղվողների և ընթերցող լայն շրջանակների համար:

Academic Books | Society