ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ջավախքի հայոց ազգագրությունը և ժողովրդական բանարվեստը
Ժողովածու, կազմող՝ Ռաֆայել Ղարիբյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 752 էջ

ISBN 978-5-8084-1882-0

Ժողովածուում ամփոփված Արզրում-Կարինյան բնաշխարհի հարուստ հիմնաշերտով Ջավախքի նախագո ազգագրությունը և ժողովրդական բանարվեստի գոհարները ոչ միայն ջավախահայոց աշխարհային սարթ նկարագիրը, կենսասիրությունը, փշոտ միտքն ու անբավ հարստությունն են, այլև հնամենի ժողովրդի հոգու հանքերակից պեղված ազնվափայլ ոսկու անհատնելի պաշարը, որ հավիտենապես առնչելու է մեզ Անհունի մեծազարմ անդաստանի համատիեզերական կշռույթին:

Academic Books | History