ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մաթեմատիկա. առկա և հեռակա ուսուցման բաժնի հումանիտար մասնագիտությունների համար
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 136 էջ

ISBN 978-5-8084-1851-6

Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի առկա և հեռակա ուսուցման բաժինների հումանիտար մասնագիտությունների ուսանողների համար:

Այն օգտակար կլինի նաև նշված մասնագիտությունների մագիստրոսների և ասպիրանտների համար:

Academic Books | Mathematics