ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ընդհանուր ջրաերկրաբանություն
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 410 էջ

ISBN 978-5-8084-1915-5

Ուսումնական ձեռնարկում շարադրված են ջրաերկրաμանության ընդհանուր հիմունքները` ջրաերկրաμանության զարգացման պատմությունը, երկրի վրա ջրի ծագումը և ջրոլորտի ձևավորումը, ստորերկրյա ջրոլորտի կառուցվածքը, աէրացիայի և ջրահագեցած զոնաներում ստորերկրյա ջրերի շարժման օրինաչափությունների մասին հասկացությունները, ստորերկրյա ջրերի ֆիզիկական հատկությունները և քիմիական կազմը, ստորերկրյա ջրերի քիմիական կազմի ձևավորման հարցերը, ստորերկրյա ջրերի հիմնական տիպերը (գրունտային և արտեզյան), ստորերկրյա ջրերը հավերժական սառածության քարոլորտում (լիթոսֆերայում), ստորերկրյա հանքային, արդյունաμերական և թերմալ ջրերի մասին հասկացությունները, ջրաերկրաμանական աշխատանքների և հետազոտությունների հիմնական տեսակները: Եզրափակիչ գլուխներում տրվում է հակիրճ տեղեկատվություն ջրաերկրաμանական հետազոտությունների մեթոդների, ջրաերկրաμանական մոնիտորինգի, ստորերկրյա ջրերի ռեսուրսների ու պաշարների և դրանց պահպանության հարցերը:

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է «Ջրաերկրաμանություն և ինժեներական երկրաμանություն», ինչպես նաև «Երկրաμանություն», «Էկոլոգիական ջրաերկրաμանություն», «Երկրաէկոլոգիա», «Ջրաμանություն» մասնագիտությունների ուսանողների համար: Այն կարող է օգտակար լինել նաև արդյունաμերության ոլորտի աշխատողների համար:

Academic Books | Geography