ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
«Սերվիսի աշխարհագրություն» դասընթացի ուսումնական պրակտիկայի և գործնական պարապմունքների կազմակերպման մեթոդական ուղեցույց
Մեթոդական ուղեցույց, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 72 էջ

ISBN 978-5-8084-1925-4

Մեթոդական ուղեցույցում ներկայացված են «Սերվիսի աշխարհագրություն» դասընթացի գործնական աշխատանքների և ուսումնական պրակտիկայի կազմակերպման որոշ մեթոդական ցուցումներ և մոտեցումներ, ինչպես նաև դասընթացի ծրագիրը, հասկացությունների համառոտ բացատրական բառարան և ընթացիկ քննությունների կազմակերպման թեստային առաջադրանքների նմուշ-օրինակներ:

Ուղեցույցը կարող է օգտակար լինել ինչպես «Սերվիսի աշխարհագրություն» առարկան դասավանդող և գործնական պարապմունքները կազմակերպող դասախոսների, այնպես էլ ուսումնական պրակտիկայի ղեկավարների և ուսանողների համար:

Academic Books | Geography