ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Թուրքիան և Հայկական հարցը
Հոդվածների ժողովածու, կազմող՝ Է. Մինասյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 320 էջ,

ISBN 978-5-8084-1893-6

Ժողովածուում ներկայացված է Ջիվելեգովի տեսակետը Հայկական հարցի և Թուրքիայի վերաբերյալ: Հոդվածների ժողովածուն կազմվել է հիմնականում Ջոն Կիրակոսյանի «Ալեքսեյ Ջիվելեգովը և նրա պատմահրապարակախոսական ժառանգությունը» ((ռուսերեն), Եր., 2007) գրքի և «Արարատ» ամսագրում տպագրված (1914-1915 թթ.) Ա. Ջիվելեգովի հոդվածների հիման վրա, որոնք առանձին գրքով հրատարակվում են առաջին անգամ: Հասցեագրված է պատմաբաններին և ընդհանրապես Հայկական հարցով հետաքրքրվողներին:

Textbooks |