ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Նորահայտ բառեր վաղաշխարհաբարյան աղբյուրներում
Բառարան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 224 էջ

ISBN 978-5-8084-1875-2

Բառարանում ընդգրկված են վաղաշխարհաբարյան բնագրերում հանդիպող նորակազմ, իմաստափոխված, հնչյունափոխված, նոր փոխառյալ, բարբառային բառերը։

Dictionaries | Explanatory Dictionary