ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Քաղցրահամ ջրերի ջրիմուռների ցեղերի համառոտ որոշիչ
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 64 էջ

ISBN 978-5-8084-1876-9

Ձեռնարկը նախատեսված է դպրոցների ավագ դասարանների բնագիտական ուղղվածությամբ սովորողների, ԲՈՒՀ -երի՝ Բուսաբանություն, Ալգոլոգիա, Հիդրոէկոլոգիա, Շրջակամիջավայրի քիմիա, Էկոլոգիայում կիրառվող ժամանակակից մեթոդներ առարկաների ուսումնասիրության, ուսումնական պրակտիկաների, ինչպես նաև կենսաբանական հետազոտություններ իրականացնող ասպիրանտների և մասնագետների համար:

Academic Books | Biology