ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մեթոդական ցուցումներ «Կառուցվածքային երկրաբանություն և երկրաբանական քարտեզագրություն» դասընթացի կուրսային աշխատանքների
Ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 70 էջ

ISBN 978-5-8084-1857-8

Ձեռնարկում տրված ցուցումներն ուսանողներին կօգնեն կատարել «Կառուցվածքային երկրաμանություն և երկրաμանական քարտեզագրություն» դասընթացի կուրսային աշխատանքը: Այն կարող է ուղեցույց լինել ուսումնաարտադրական պրակտիկաների հաշվետվությունների, «Երկրաμանություն» մասնագիտության կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարման համար: 

Նախատեսված է ԵՊՀ աշխարհագրության և երկրաμանության ֆակուլտետի ուսանողների, ինչպես նաև երկրաμանության ոլորտում երկրաμանական քարտեղագրմամμ զμաղվող ուսանողների ու մասնագետների
համար:

Հասկացություններ
 - երկրաμանական քարտեզ, կառուցվածքային ձևեր, շերտ և շերտավորություն, աններդաշնակություն, հրային ապարներ, պայմանական նշաններ, երկրաμանական կտրվածք, տեկտոնական քարտեզ, ապարների տեղադրման ձևեր, խզվածքային խախտումներ:

Academic Books | Geography