ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հոգեֆիզիոլոգիա
Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 2-րդ վերամշակված հրատարակություն, 464 Էջ

ISBN 978-5-8084-1916-2

Դասագիրքը հայերենով առաջին հրատարակությունն է, որում շարադրված են հոգեֆիզիոլոգիայի հիմունքները: Ներկայացված է հոգեֆիզիոլոգիան որպես գիտության միջառարկայական ուղղություն, որն ուսումնասիրում է անհատի հոգեկան գործընթացների և վիճակների ուղեղային մեխանիզմները: Դասագրքում արտացոլված է հոգեֆիզիոլոգիա գիտության ներկա վիճակը:
Դասագիրքը կազմվել է հեղինակի դասախոսությունների հիման վրա, որոնցում օգտագործվել են հայտնի արտասահմանյան ուղեցույցների, հոգեֆիզիոլոգիայում և հարակից գիտություններում առաջատար մասնագետների հրատարակումները:


Նախատեսված է ուսանողների, ասպիրանտների, գիտաշխատողների համար, ովքեր ուսումնասիրում են հոգեբանությունը, հոգեֆիզիոլոգիան, նեյրոգիտությունները, մարդու հոգեբանության օբյեկտիվ ուսումնասիրման արդյունքները և մեթոդները:

Textbooks |