ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մարդու գենետիկայի մեթոդներ
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 120 էջ

ISBN 978-5-8084-1920-9

Ուսումնական ձեռնարկում հակիրճ ներկայացված են առարկայական ծրագրով նախատեսված և մարդու գենետիկայում կիրառվող հիմնական մեթոդները: Ներկայացված են լաբորատոր և գործնական աշխատանքներ, տոհմածառերի կազմման սկզբունքները, բերված են գենետիկական խնդիրներ, տրված են դրանց լուծման եղանակները:

Ուսումնական ձեռնարկը նախատեսված է բուհերում գենետիկա ուսումնասիրող ուսանողների, ավագ դպրոցի ուսուցիչների և գենետիկ մասնագետների համար:

Academic Books | Biology