ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Միջֆազային կատալիզը որոշ օրգանական ռեակցիաններում
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014, 154 էջ

ISBN 978-5-8084-1835-6

Ձեռնարկում ներկայացված են օրգանական քիմիայում լայնորեն գործածվող միջֆազային կատալիզի եղանակի ընդհանուր հիմունքները և կիրառման ոլորտները, ինչպես նաև որոշ սինթեզների իրականացումը միջգազային կատալիզի պայմաններում:Նախատեսված է բուհերի «Օրգանական քիմիա» մասնագիտության մագիստրատուրայի «Միջֆազային կատալիզ» դասընթացն ունկնդրող ուսանողների, ինչպես նաև ասպիրանտների և գիտաշխատողների համար:

Academic Books | Chemistry