ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայկական հարցի վավերագրերը
Գիրք (վերահրատարակ ությ ուն), կազմող՝ Է. Մինասյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 272 էջ

ISBN 978-5-8084-1894-3

Գրք ում ներկայացված են Հայկական հարցի վավերագրերը Լեոյի ուսումնասիրությամբ: Վերատպվում է 1915 թ. հրատարակ թյ նից: Նախատեսված է պատմաբանների և առհասարակ Հայկական հարցով հետաքրքրվողների համար:

Textbooks |