ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայոց սոցիոնորմատիվ մշակույթը
Ծրագիր, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 16 էջ

ISBN 978-5-8084-1844-8

Ծրագիրը նախատեսված է Պատմության ֆակուլտետի «ազգագրություն» մասնագիտացման մագիստրատուրայի I կուրսի ուսանողների համար:

Academic Books | Art