ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մասնագիտական կողմնորոշման հիմունքներ (գործնական հոգեբանություն)
Ուս. ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 332 էջ

ISBN 978-5-8084-1860-8

Ձեռնարկում համառոտ շարադրված է կենսական և մասնագիտական ինքնորոշման հայեցակարգը: Ներկայացված են կոնկրետ մեթոդիկաների և ընթացակարգերի հակիրճ հիմնավորումները, որոնք ուղղված են ինչպես մասնագիտություն ընտրողների (մասնագիտական ինքնորոշման իրավիճակում գտնվող դպրոցականների), այնպես էլ հենց հոգեբանների ակտիվացմանը և նրանց միջև փոխներգործությունն առավել հագեցած ու հետաքրքիր դարձնելուն:

Տրված է մասնագիտական ինքնորոշման թրեյնինգի բոլոր ընթացակարգերի, այդ թվում խաղերի ու վարժությունների նկարագրությունը: Ներկայացված նյութերի հիման վրա կարելի է հեշտությամբ մշակել սեփական թրեյնինգային ծրագիր:

Ձեռնարկը հասցեագրված է բուհերի հոգեբանության ֆակուլտետների ուսանողներին, մագիստրոսներին, ասպիրանտներին և դեռահասների հետ աշխատող մասնագետներին:

Academic Books | Psychology