ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա
Դասախոսություններ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 256 էջ

ISBN 978-5-8084-1922-3

Դասախոսությունների ցիկլը գրված է «Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա» առարկայի ծրագրին համապատասխան: Դասախոսությունների ցիկլում սեղմ ձևով շարադրված են ընդհանուր ախտաբանության (էթիոլոգիա, ախտածնություն, ընդհանուր հարմարողական համախտանիշ, իմունիտետ և ալերգիա, բորբոքում, տենդ և գերջերմություն, նյութափոխանակության և միկրոշրջանառության տիպային փոփոխությունները), ինչպես նաև առանձին օրգանների համակարգերի ախտաբանությունը: Ընդգրկված են նաև ախտաբանական ֆիզիոլոգիայի համեմատաբար նոր բաժիններ, ինչպիսիք են բջջի ախտաֆիզիոլոգիան, մարդու ժառանգականության ախտաբանությունը, ուռուցքները և այլն: Մասնավոր ախտաֆիզիոլոգիայի շարադրման ժամանակ հիմնական ուշադրությունը բևեռվել է վնասված բջջի, օրգանի, օրգանների համակարգերի և հիվանդ օրգանիզմի կենսագործունեության խանգարման առավել ընդհանուր և սկզբունքային հիմնահարցերին:

Դասախոսությունների ցիկլում օգտագործվել են դասական ախտաֆիզիոլոգիայի հիմնադրույթները, չմոռանալով ընդգրկել նաև ժամանակակից գիտության նվաճումները: Կուրսը նախատեսված է կենսաբանական, քիմիական, բժշկական, մանկավարժական ուսումնական հաստատությունների ուսանողների համար:

Academic Books | Biology