ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
ՀՀ բուհական և տնտեսական համակարգերի փոխազդեցության և կառավարման բարելավման հիմնախնդիրները հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու
Հանրապետական գիտամեթոդական կոնֆերանսի հոդվածների ժողովածու խմբ. խորհուրդ՝ Ս. Առաքելյան, Հ. Մարզպանյան և ուրիշներ, ԵՊՀ հրատ., 2014 թ., 190 էջ

Academic Books | Business and Management