ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայ գրատպության 500-ամյակին և ԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հատոր 1: Բնական գիտություններ / ԵՊՀ; Ուսանողական գիտական ընկերություն. - Եր., ԵՊՀ, 2013, 186 էջ
Academic Books | Biology