ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայ գրատպության 500-ամյակին ևԵՊՀ ՈՒԳԸ հիմնադրման 65-ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու
Հատոր 4: Հասարակական գիտություններ. պատմություն, փիլիսոփայություն, հոգեբանություն, արևելագիտություն, միջազգային հարաբերություններ, քաղաքագիտություն, աստվածաբանություն / ԵՊՀ; Ուսանողական գիտական ընկերություն; Խմբ. խորհուրդ.- Եր., ԵՊՀ, 2013, 392 էջ
Academic Books | History