ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների 2014թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու
Ժողովածու, խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 560 էջ

ISBN 978-5-8084-1964-3

Ժողովածուն ընդգրկում է 2014թ. դեկտեմբերի 10-ի նստաշրջանի զեկուցումները, որոնք վերաբերում են իրավունքի տարբեր ճյուղերի հիմնախնդիրներին: Կարող է օգտակար լինել ուսանողներին, մագիստրոսներին, ասպիրանտների և իրավագիության հարցերով հետաքրքրվողներին:

Academic Books | Law