ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
A New Glimpse Into Science
Հայացք դեպի գիտություն (3-րդ վերամշակված տարբերակ), Դասագիրք, Երևան, ԵՊՀ հրատ, 2015, 186 էջ

ISBN 978-5-8084-1961-2

Սույն դասագիրքը նախատեսված է բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում կենսաբանության, էկոլոգիայի, բժշկության և հոգեբանության մեջ մասնագիստացող մագիստրոսների համար: Այն համապատասխանում է ժամանակակից մեթոդիկայի պահանջներին և նպատակաուղղված է տեքստերի և վարժությունների միջոցով զարգացնելու ուսանողների բանավոր ու գրավոր խոսքը:

Ընդգրկված են նաև գործավարական լեզուն զարգացնող վարժությունները, որոնք անհրաժեշտ պայման են օտար լեզվով գրագետ հաղորդակցվելու համար:

Textbooks |