ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Գերմաներեն լեզվի տիպաբանություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 98 էջ

ISBN 978-5-8084-1951-3

Սույն ձեռնարկը ընդգրկում է «գերմանական բանասիրություն» մասնագիտացմամբ բուհական ուսումնական ծրագրերով նախատեսված «Գերմաներեն լեզվի տիպաբանության» լրիվ դասընթացը, ինչպես նաև «Գերմաներենի և հայերենի զուգադրական քերականության» հատուկ դասընթացի առանձին բաժինները: Այն կարող է հետաքրքրել նաև ընդհանրապես լեզուների տիպաբանությամբ զբաղվող մասնագետներին և գերմաներեն լեզու ուսումնասիրողներին:

Textbooks |