ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հոբելյանական գիտական նստաշրջան` նվիրված ԵՊՀ հիմնադրման 90-ամյակին
Հատոր 2., բնական գիտություններ, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2010, 206 էջ
Academic Books | Biology