ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հակոբյան Հ. Ս.
Տեղեկատվական հասարակության մոդել­ները. հայկական մոդել
Academic Books
Տեղեկատվական հասարակության մոդել­ները. հայկական մոդել
Մենագրություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2011
Academic Books | Information Technologies