ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Լ.Ա. Մարգարյան
Գ.Պ. Փիրումյան
Մակերևութային ջրերի որակի համալիր որոշման ինդեքսային և էլեկտրոնային մոդելներ
Academic Books
Մակերևութային ջրերի որակի համալիր որոշման ինդեքսային և էլեկտրոնային մոդելներ
Ուսումնամեթոդական աշխատանք, ԵՊՀ, ԵՊՀ հրատ., 2011, 40 էջ
Academic Books | Chemistry