ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ջրաերկրաբանական հետազոտությունների մեթոդիկա
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 268 էջ

ISBN 978-5-8084-1996-4

Ուսումնական ձեռնարկում դիտարկված են ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի ուսումնասիրման ընդհանուր սկզբունքները, բնութագրված են ժամանակակից ջրաերկրաբանական հետազոտությունների հիմնական տեսակները, ջրաերկրաբանությունում կիրառվող հետազոտությունների մեթոդները, տեխնիկական միջոցները և սարքավորումները:

Ձեռնարկում լայնորեն օգտագործվել են ջրաերկրաբանական հետազոտությունների տեսական, մեթոդական և արտադրական ժամանակակից ձեռքբերումները:

Նախատեսված է ջրաերկրաբանություն և ճարտարագիտական երկրաբանություն մասնագիտությամբ սովորող ուսանողների համար, կարող է օգտակար լինել ստորերկրյա ջրերի հանքավայրերի որոնման, հետախուզության, շահագործման բնագավառներում աշխատողների և ջրաերկրաբանական հետազոտություններ իրականացնող այլ մասնագետների համար:

Textbooks |