ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ատոմային սպեկտրոսկոպիա
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 34 էջ

ISBN 978-5-8084-2037-3

Ներկայացվող աշխատանքում բերված են ատոմային սպեկտրոսկոպիային վերաբերող հիմնական տեսական նյութը և համապատասխան լաբորատոր փորձերի նկարագրությունը:

Այն նախատեսված է քիմիայի, երկրաբանության և կենսաբանության ֆակուլտետների ուսանողների, ինչպես նաև ատոմային սպեկտրային անալիզի հետ առնչվող հետազոտողների համար:

Textbooks |