ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Էլեկտրոնային կլանման սպեկտրոսկոպիա. կիրառումը քիմիական և կենսաբանական համակարգերում
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 28 էջ

ISBN 978-5-8084-2038-0

Ուսումնամեթոդական աշխատանքում շարադրված են էլեկտրոնային կլանման սպեկտրոսկոպիայի հիմնական դրույթները և ներկայացված են այդ մեթոդի օգնությամբ իրականացվող մի շարք լաբորատոր աշխատանքներ, որոնք վերաբերվում են քիմիական և կենսաբանական համակարգերի ուսումնասիրմանը:

Ներկայացված աշխատանքը նախատեսվում է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի լաբորատոր աշխատանքների անցկացման համար:

Textbooks |