ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Կենսաքիմիայի լաբորատոր աշխատանքներ
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 56 էջ

ISBN 978-5-8084-2013-7

Մեթոդական ձեռնարկը նախատեսված է կենսաբանության ֆակուլտետի ուսանողների լաբորատոր աշխատանքների իրականացման համար: Այն ներառում է հիմնական կենսամոլեկուլների որակական և քանակական վերլուծությունը իրականացնելու մեթոդական ցուցումներ, նաև խնդիրներ՝ առարկայի տիրապետման որակի հսկողության նպատակով:

Textbooks |