ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ - խնդիրների լուծման ուղեցույց և տիպային խնդիրների ընտրանի
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 202 էջ

ISBN 978-5-8084-2007-6

Ձեռնարկը համապատասխանում է ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլ­տետ­ների բակալավրիատի «Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ» առար­կայի ուսումնական ծրագրին: Այն ներառում է առարկայի տարբեր բաժիններ, որոնցից յուրաքանչյուրի սկզբնամասում համառոտ շարադրված է տեսական նյութը, բերված են գրեթե բոլոր թեմաներին վերաբերվող օրինակներ իրենց լուծումներով ու մանրամասն բացատրություններով իսկ վերջում ձևակերպված են տվյալ բաժնի վերաբերյալ մեծ թվով տիպային խնդիրներ: Այս առումով ձեռնարկը կարող է ծառայել նաև որպես խնդրագիրք և օգտակար լինել ոչ միայն առկա, այլ նաև հեռակա ուսուցման կրթական ծրագրով սովորող ուսանողների, ինչպես նաև ԲՈՒՀ-երի վերոհիշյալ առարկան ուսումնասիրող բնագիտական այլ ֆակուլտետների ուսանողների համար:

Textbooks |