ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Պինդ մարմնի ֆիզիկայի խնդիրներ. Մաս I
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 154 էջ

ISBN 978-5-8084-2003-8

Ձեռնարկում ներկայացված են պինդ մարմնի ֆիզիկայի չորս բաժինն երի (Բյուրեղագրություն և բյուրեղային կառուցվածքներ, Կապերի տեսակները բյուրեղներում, Բյուրեղային ցանցի դինամիկան, Բյուրեղային ցանցի ջերմային հատկությունները) վերաբերյալ խնդիրներ:

Ձեռնարկը նախատեսված է ԵՊՀ ֆիզիկայի և ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետների ուսանողների, մագիստրոսների և ասպիրանտների համար: Այն կարող են օգտագործել նաև էլեկտրոնիկայի, միկրո- և նանոէլեկտրոնիկայի, ռադիոֆիզիկայի, նյութաբանության և այլ բնագավառներում մասնագիտացող ճարտարագետները և գիտաշխատողները:

Textbooks |