ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ամինաթթուների, պեպտիդների և սպիտակուցների քիմիա
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 476 էջ

ISBN 978-5-8084-1983-4

Դասագիրքը նվիրված է օրգանիզմի  գոյատևման  համար կարևոր կենսապոլիմեր սպիտակուցների և նրանց  բաղադրիչների (ամինաթթուներ և պեպտիդներ), ինչպես նաև սպիտակուցների հետ համակցված այլ կենսապոլիմերների (նուկլեոպրոտեիններ, գլիկոպրոտեիններ, քրոմոպրոտեիններ և լիպոպրոտեիններ) և նրանց բաղադրիչների քիմիային: Այն ներառում է ԵՊՀ Դեղագիտության և քիմիայի ֆակուլտետում հեղինակի կողմից դասավանդվող «Բնական միացությունների քիմիա» առարկայի դասախոսությունների նյութերը:

Դասագիրքը նախատեսված է հանրապետության պետական և ոչ պետական բուհերի քիմիայի, կենսաքիմիայի, դեղագործական քիմիայի, դեղագիտության և այլ բաժինների ուսանողների, մագիստրոսների, ասպիրանտների և հայցորդների, ինչպես նաև կենսատեխնոլոգիայի և կենսաօրգանական քիմիայի ոլորտներում գիտահետազոտական գործունեությամբ զբաղվող մասնագետների համար:

Textbooks |