ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Կիսահաղորդչային միկրո- և նանոէլեկտրոնիկա
Կազմող՝ Ֆ. Գասպարյան, միջազգային տասերորդ գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 180 էջ

ISBN 978-5-8084-1991-9

Ժողովածուի մեջ զետեղված են 2015 թ. սեպտեմբերի 11-13-ը Երևանում անցկացված «Կիսահաղորդչային միկրո- և նանոէլեկտրոնիկա» գիտաժողովում զեկուցված նյութերը: 

Աշխատանքները խմբավորված են ըստ հետևյալ բաժինների.
1. Նոր նյութեր և սարքեր,
2. Գազային և կենսաքիմիական սենսորներ
2. Նանոգիտություն և ցածր չափայնության համակարգեր,
3. Ինտեգրալ սխեմաների մշակում և մոդելավորում:

Academic Books | Society