ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Երկեր Գ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 700 էջ

ISBN 978-5-8084-2024-3

Երկերի այս հատորում զետեղված է Մանուկ Աբեղյանի «Հայոց հին գրականության պատմություն» երկհատոր աշխատության Ա գիրքը, որում հեղինակը զգալի անդրադարձ է կատարել հայկական ավանդական բանահյուսությանը:

Academic Books | Language and Linguistics