ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Երկեր Դ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 640 էջ

ISBN 978-5-8084-2025-0

Երկերի այս հատորում զետեղված է Մանուկ Աբեղյանի «Հայոց հին գրականության պատմություն» երկհատոր աշխատության Բ գրքի՝ հեղինակի կողմից մշակված մասը, որը ընդգրկում է 10-15-րդ դդ. գրականության պատմությունը՝ «Էջեր դասախոսությունից», ինչպես նաև 15-18-րդ դդ. տաղերգուների, պատմագրության և երգիչների վերաբերյալ՝ «Ուրվագծեր 19-րդ դարու հայոց գրականության պատմությունից (առաջին երեսնամյակ)» ուսումնասիրությունները:

Academic Books | Language and Linguistics