ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայ գրքի և գրատպության պատմության փիլիսոփայական անդրադարձներ
Հոդվածների ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 396 էջ

ISBN978-5-8084-2020-5

Հոդվածների սույն ժողովածուում մեկտեղված են նախընթաց հինգ տասնամյակում հայ գրքի և գրատպության այլևայլ իրողությունների մասին հեղինակի գրած հոդվածներն ու գրախոսությունները և իրականացրած հրապարակումները, որոնցից շատերն այսօր ևս պահպանում են իրենց այժմեկանությունը: Այն հասցեագրվում է ինչպես հայ գրքի ու գրավոր մշակույթի պատմությամբ զբաղվող մասնագետներին, այնպես էլ ընթերցող լայն շրջաններին:

Academic Books | Language and Linguistics