ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հոգեբանական ուղղորդումը կրթական համակարգում
Նյութերի ժողովածու, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 76 էջ

ISBN 978-5-8084-2015-1

Սույն ժողովածուն ընդգրկում է մասնագիտական ինքնորոշման և կայացման հիմնախնդրի վերաբերյալ տեսական և հետազոտական վերլուծությունների արդյունքները, որոնք կատարվել են ՀՀ ԿԳՆ ԳՊԿ-ի կողմից տրամադրվող ֆինանսական աջակցության շնորհիվ` N 13-5A416 գիտական թեմայի շրջանակներում:

Academic Books | Psychology