ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Կովկասի պատմության աղբյուրագիտություն եւ պատմագրություն (հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը)
Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2015, 20 էջ

ISBN 978-5-8084-2040-3

Աղբյուրագիտության և պատմագրության ներկա ծրագիրը ներառում է Կովկասի ժողովուրդների մասին հին արևելյան, հունահռոմեական, հայկական, վրացական, բյուզանդական, եվրոպական, թուրքական, ռու­սական և այլ աղբյուրներ, որոնց իմացությունը ունի նաև գործնական-քաղաքական այժմեական հնչեղություն: Ներկայացվում են նաև Կով­կա­սի պատմագրության հիմնահարցերը:

Textbooks |