ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
ՍՍՌՄ սոցիալիստական գյուղատնտեսության մասնագիտացումն ու շրջանացումը
Դասախոսություն, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1961, 38 էջ
Academic Books | History