ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Կոնցեսիայի պայմանագրի իրավական կարգավորումը
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 180 էջ

ISBN 978-5-8084-2065-6

Մենագրությունում վերլուծության են ենթարկվել կոնցեսիոն պայմանագրի իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում, ինչպես նաև ուսումնասիրվել են այդ ոլորտում ձևավորված գործնական օրինակները: Հետազոտության առարկա են հանդիսացել կոնցեսիոն պայմանագրի քաղաքացիաիրավական կարգավորման առանձնահատկությունները, պայմանագրի կնքման առանձնահատկությունները, դրա դասակարգման և տեսակներին վերաբերող հարցերը, ինչպես նաև պետություն-մասնավոր համագործակցության կոնցեսիոն կառուցակարգի առավելությունները` ի համեմատություն քաղաքացիաիրավական այլ պայմանագրերի:

Կարող է օգտակար լինել իրավաբանական բուհերի և ֆակուլտետների ուսանողների, դասախոսների, պրակտիկ իրավաբանների, ինչպես նաև պետական բացառիկ սեփականություն հանդիսացող գույքի կոնցեսիոն կառավարման հարցերով հետաքրքրվող այլ անձանց համար:

Textbooks |