ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Էնզիմոլոգիայի ուսումնամեթոդական ձեռնարկ
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 142 էջ

Ուսումնամեթոդական ձեռնարկի հիմնական նպատակն է էնզիմոլոգիայի բնագավառում կենսաքիմիական հետազոտությունների պրակտիկ մեթոդների հետ ուսանողներին ծանոթացնելը, այդ բնագավառում նրանց տեսական գիտելիքների ամրապնդումը, փորձարարական հմտությունների զարգացումը և գիտական աշխարհայացքի ձևավորումը:

Ձեռնարկում քննարկվում են հետազոտվող կենսաբանական նմուշների պատրաստման հիմնական եղանակները, կենսաբանական հեղուկներում և հյուսվածքներում պարունակվող տարբեր ֆերմենտների ֆիզիկա-քիմիական հատկությունների ուսումնասիրության մեթոդները: 

Ձեռնարկը նախատեսված է բակալավրիատի և մագիստրատուրայի հատուկ կուրսերի դասընթացների իրականացման համար:

Textbooks |