ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հոգեֆիզիոլոգիայի հիմունքներ
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 124 էջ

ISBN 978-5-8084-2092-2

Ձեռնարկում համառոտ շարադրված են հոգեկան գործընթացների հոգեֆիզիոլոգիական մեխանիզմների վերաբերյալ հիմնական դրույթները, որոնք կազմում են հոգեֆիզիոլոգիայի կուրսի բովանդակությունը համապատասխան ԵՊՀ-ում հոգեֆիզիոլոգիայի դասավանդվող կուրսի: Ձեռնարկը ներառում է թեստային առաջադրանքներ, որոնք լայն կիրառվում են բուհական պրակտիկայում և հնարավորություն կընձեռեն յուրացնել ձեռքբերված գիտելիքները:

Ձեռնարկը արտացոլում է հոգեֆիզիոլոգիայի ժամանակակից վիճակը և կարող է օգտակար լինել կենսաբան և հոգեբան ուսանողներին, նաև բոլոր նրանց, ովքեր հետաքրքրված են հոգեկանի ֆիզիլոգիական մեխանիզմներով, դրանց բացահայտման ուղիներով:

Textbooks |