ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ

ISBN 978-5-8084-2115-8

Ուսումնական ձեռնարկը կազմվել է Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետում դասավանդվող «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն» դասընթացի ծրագրին համապատասխան: Նախատեսված է «Տնտեսագիտության տեսություն», «Կառավարում» և հարակից մասնագիտությունների ուսանողների, ասպիրանտների և դասախոսների համար:

Textbooks |