ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեբանություն
Դասընթացի նյութերի ժողովածու (կազմող և խմբագիր Ս. Ս. Ամիրյան), Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ

ISBN 978-5-8084-2134-9

Գրքում ներկայացված է «Պերցեպտիվ գործընթացների հոգեμանություն» դասընթացի ծրագրով նախատեսված գիտական հոդվածներից, մենագրություններից և այլ աշխատություններից ընտրված ծաղկաքաղ, որը կարող է որպես ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ ծառայել հոգեμանություն մասնագիտության և հարակից ոլորտների ուսանողների համար:

Textbooks |