ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Պատմութիւն Մերձաւոր Արեւելքի եւ Հայաստանի
Ա հատոր: Հնագոյն շրջաններէն մինչեւ Տիգրան Մեծի կայսրութեան անկումը, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 644 էջ + 14 էջ ներդիր

ISBN 978-5-8084-2114-1

XX դարի հայ պատմագիտության երախտավորներից մեկի Գառնիկ Գյուզալյանի «Պատմութիւն Մերձաւոր Արեւելքի եւ Հայաստանի» ստվարածավալ աշխատությունը Հայաստանում վերահրատարակվում է առաջին անգամ: Գ. Գյուզալյանը կատարել է յուրօրինակ ու համապարփակ աշխատանք, որտեղ ներկայացրել է հնագույն շրջանից մինչև Տիգրան Մեծի կայսրության անկումը հայ ժողովրդի պատմությունը՝ Մերձավոր Արևելքի ընդհանուր պատմության համատեքստում: 

Գիրքը նախատեսված է պատմաբանների, արևելագետների և ընթերցող լայն հասարակայնության համար:

Textbooks |