ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Հայ միջնադարյան գրականություն
Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 362 էջ

ISBN 978-5-8084-2138-7

Ուսումնական ձեռնարկում 5-18-րդ դարերի գրականությունը քննվում է կրոնամիջնադարյան աշխարհայեցողության և հեղինակի գաղափարական դիրքորոշման, կանոնականխոսքի և անհատական պատկերավորման ու կերպավորման սկզբունքների համադրությամբ՝ գեղարվեստական առատ նյութի շրջանառումով ցուցադրելով գրականության ժանրաբովանդակային առաջընթացը: Ձեռնարկը հանձնարարվում է բանասիրության, պատմության, աստվածաբանության մասնագիտացումների ուսանողությանը:

Textbooks |