ABOUT US
PROGRAMS
EDITORS
AUTHORS
NEWS
Authors

Textbooks

Dictionaries

Academic Books
Ծառայությունների ոլորտի համառոտ բացատրական բառարան
Երևան, ԵՊՀ հրատ., 2016, 162 էջ

ISBN 978-5-8084-2108-0

Բառարանում տրված են ծառայությունների ոլորտին և, առհասարակ, սերվիսային գործունեության տարբեր տեսակներին ու ասպեկտներին առնչվող առավել հիմնական հասկացությունների բացատրությունները: Փորձ է արվել հստակ տարանջատված ու համակարգված ներկայացնել շրջանառվող բնորոշումները, ինչպես նաև առաջարկել սեփականները:

Որպես ուսումնաօժանդակ աշխատություն՝ բառարանը կարող է օգտակար լինել ինչպես «Սերվիս » մասնագիտության բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողների, դասավանդող, սեմինար և գործնական պարապմունքները կազմակերպող դասախոսների, այնպես էլ, առհասարակ, սերվիսային գործունեությամբ հետաքրքրվողների համար:

Dictionaries | Explanatory Dictionary